Træfiberisolering bidrager til mindre klimaudslip

Kulstof-fodaftryk: Alle drivhusgas-/klimagasudslip forårsaget af et lands forbrug, inklusive investeringer og menneskers, husholdningers og det offentliges forbrug.

CO2-udslippene i Norge i 2015 var på 53,9 millioner ton. Fossilt udslip udgjorde 44 millioner ton.

Træ binder kulstof.

CO2, eller carbondioxid, er en af mange klimagasser*, men af de menneskeskabte klimagasser udgør CO2 omtrent 88 %.

Fordi træ binder kulstof anses skov og brug af træprodukter som en løsning for at reducere CO2-udslippene.

Træ kan potentielt binde i gennemsnit hele 1,8 kilo CO2 pr. kilo træ (eftersom dette er målt mængde udslip). Hvert år binder den norske skov omtrent 25 millioner ton CO2. Udtaget og brugen af træ fra skoven binder yderligere 10 millioner ton CO2. Intet andet materiale, som eksempelvis stål, beton eller mineralske produkter, kan måle sig med dette.

*Klimagasser er gasser, som påvirker klimaet og bidrager til drivhuseffekten.

Således bidrager træet til den størst mulige besparelse af CO2-udslip:

  1. Skoven binder CO2
  2. Fældningsmoden skov bruges i produktet
  3. Træprodukter kan fremstilles med lavt forbrug af fossil energi og høj andel af fornybar energi/bioenergi
  4. Lette træmaterialer giver klimafordele under transport, eftersom der kan lastes mere materiale
  5. Forlænges træproduktets levetid, bindes der desto mere CO2
  6. Træproduktet erstatter andre produkter af mindre bæredygtigt materiale såsom stål, beton, aluminium, gips og mineraluld (hvilke som oftest afgiver mere CO2 i produktionsprocessen)
  7. Træproduktet recirkuleres
  8. Det recirkulerede produkt bruges til energi, og mængden af fossilt brændsel, som kul, olie og naturgas, reduceres

I 2011 kom over 80% av verdens energiforbrug fra fossilt brændsel.

Træfiberisolering reducerer kulstof-fodaftrykket yderligere

Klimagasudslippene fra bygninger kommer hovedsagelig fra opvarmning.

Norske bygninger står for 35% af energiforbruget på fastlandet. Her er der med andre ord et enormt potentiale for mere bæredygtig energibrug.

Træfiberisolering er et vigtigt bidrag til det grønne skifte*. Træfiberisoleringen binder ikke bare kulstoffet, men isolerer også vældig godt, således at både energibehovet og udslippene reduceres.

*Grønt skifte: At erstatte fossilt brændsel med fornybart – eller sort kulstof med grønt kulstof.

CO2-binding

Når træer vokser, optager de CO2 fra luften. Træet bruger kulstoffet som byggestof og binder dette, mens ilten slippes ud igen (fotosyntesen).

Det er altså kulstof, og ikke CO2, som lagres i træet, men for at demonstrere, hvor meget CO2 som lagres, omregnes kulstoffet til CO2.

Når et træ har optaget 1 kilo kulstof, har det bundet 1,8 kilo CO2.

Den norske skov binder over halvdelen af det menneskeskabte CO2-udslip her til lands. Desuden indeholder et almindeligt mindre beboelseshus 14 til 22 kubikmeter træ, så i husets levetid vil træet binde omtrent 2,9 ton kulstof, hvilket svarer til omtrent 11 ton CO2.

Hvert år bruges omtrent 3 millioner kubikmeter trælast i Norge, hvilket tilsiger, at der bliver bundet cirka 675.000 ton kulstof / 2,5 millioner ton CO2 i bygninger, møbler og andre træprodukter.

Når træer rådner eller dør, frigives det bundne kulstof tilbage ud i atmosfæren. Derfor ligger der en stor miljøgevinst i at fælde moden skov og bruge denne i produktionen, således at CO-bindingen forlænges.