Prisforespørgsel

Ønsker du at få en pris på dit projekt? Send os en prisforespørgsel nu.

Prisforespørgsel

Fordele

Fordelene ved træfiberisolering

Hunton Nativo® Træfiberisolering er en fornybar naturressource og et bæredygtigt produkt både på kort og langt sigt.

Nativo Træfiberisolering bidrager desuden til et sundt indeklima med behagelige og jævne temperaturer i boligen grundet den høje varmelagringskapacitet og evnen til at optage og afgive fugtighed.

Nativo Træfiberisolering giver heller ikke ubehag på huden og i luftvejene, da materialet ikke klør, men føles som bomuld mod huden. Et organisk materiale såsom Nativo Træfiberisolering genererer heller ikke skadeligt svævestøv sådan som andre isoleringstyper.

Ved at vælge Hunton Nativo Træfiberisolering er du med til at tage miljøansvar. Læs mere om, hvad vi mener med dette.

Træfiberisoleringen som løsuld, er hovedsageligt beregnet til indblæsning i bygningskonstruktioner. Ved indblæsning smyger isoleringsmaterialet sig omkring alle hjørner, rørinstallationer og de øvrige dele af konstruktionerne. Hermed opnås ikke mindst i praksis en særdeles effektiv isolering.

Brandsikkerhed

Træfiberisoleringens naturlige egenskaber, gør at den forkuller ved brand, akkurat som massivtræ.

Isoleringen er derudover også tilsat et naturligt brandhæmmende stof, som blandt andet er hovedingrediensen i brandslukningsapparater. Stoffet bestående af Nitrogen og Fosfor (ammoniumsulfat) reagerer med ilten, ved en eventuel brand og forstærker forkulningsprocessen. Nativo Træfiberisolering modstår derfor flammerne meget længe.

Træ smelter ikke, men brænder med næsten konstant hastighed. Dette gør at en eventuel brand udvikler sig forudsigeligt. Med sin lave varmeledningsevne giver træ en minimal temperaturstigning på ikke-eksponerede sider.

Isoleringsevne

Høj varmelagringskapacitet giver jævnere og varmere temperaturer indendørs om vinteren og jævnere og køligere temperaturer indendørs om sommeren.

Sammenlignet med isolering af mineraluld (glasuld og stenuld) har Hunton Nativo® Træfiberisolering mere end dobbelt så høj varmelagringskapacitet pr. kg masse. Nativo Træfiberisolering installeres med op til 3 gange så mange kg som mineraluld pr. m2 og kræver således en minimal tilført energimængde for at opretholde og udjævne en behagelig temperatur indendørs gennem hele året.

I praksis kan denne varmelagringskapacitet sammenlignes med effekten af en fedtstensovn, hvor varmen opbevares i stenen i timevis, efter at ilden er slukket.

Hvilken lambda-værdi har træfiberisolering?

Nativo Træfiberisolering har 0,038 W/mK, men har mere end dobbelt så høj varmelagringskapacitet som mineraluld. Træfiber har på grund af varmelagringskapaciteten et vældigt lavt varmetab, som bidrager til mindre behov for tilført energi om vinteren og jævnere og køligere temperaturer om sommeren

Bliver væg- og tagkonstruktionen tykkere, hvis man vælger træfiberisolering?

Vægge og tag bliver ikke tykkere, hvis man vælger træfiberisolering fremfor mineraluld. Med 250 mm træfiberisolering i vægge og 300 mm i taget er du indenfor U-værdikravet i henhold til Teknisk forskrift.

Denne video viser i praksis, præcis hvor god varmelagringskapacitet træfiberisolering har, sammenlignet med mineraluld:

Lydisolering

Træfiber har udmærkede egenskaber som lyddæmpende materiale.

Træfiberens høje andel kilo pr. m3, kombineret med mange fibre, gør, at træfiberisolering f.eks. er velegnet til at absorbere og dæmpe lyd. Da isoleringen desuden blæses ind i konstruktionerne, opstår der ikke uønskede luftlommer og sprækker. Derfor bliver lyddæmpningen yderligere forbedret.

I denne video kan du se og høre, hvor stor forskel der er på lyddæmpning imellem isopor (til venstre), mineraluld (i midten) og træfiberisolering (til højre).

Miljøansvar

Træfiber er en fornybar naturressource og et bæredygtigt produkt både på kort og langt sigt.

Hunton Nativo® Træfiberisolering bidrager desuden til et sundt indeklima med behagelige og jævne temperaturer i boligen grundet den høje varmelagringskapacitet og evnen til at optage og afgive fugtighed.

I et CO2- og klimaregnskab vil brug af træfiber bidrage til at binde CO2. Til sammenligning vil isolering lavet af glas eller sten afgive CO2, blandt andet på grund af en energikrævende produktion.

Hunton Nativo Træfiberisoleringn er en fornybar ressource og et bæredygtig produkt både på kort og langt sigt. Træer binder CO2 og ved at bruge gammel skov og plante ny skov bidrager træfiberisolering til at forlænge denne lagringscyklus.

Vælger du at bruge produkter baseret på træfiber, kan du føle dig sikker på, at du benytter en fornybar naturressource, samt at du bidrager til at modvirke drivhuseffekten.

Ved at vælge byggeløsninger baseret på træfiber er du med til at tage miljøansvar.

Sundhed

Et godt indeklima styrker helbredet. Indeklima er vigtigt for vores sundhed og trivsel. Vi opholder os mere indendørs end nogensinde før, og derfor er det vigtigt, at indeklimaet både i vores hjem, i børnehaver og på skoler og arbejdspladser er godt.

Træ bidrager til et godt indeklima

I Danmark er der høje forekomster af astma, allergier, eksem og andre luftvejsproblemer, og sådanne gener forekommer oftere hos personer som opholder sig meget i bygninger med et dårligt indeklima.

Træ er et naturligt og åndbart materiale, som bidrager til et godt indeklima og et godt helbred.

Hvad fører til et dårligt indeklima?

 • Fugt, som igen kan føre til fugtskader og skimmelsvamp
 • For høje eller lave temperaturer
 • Forbrændingsgasser, svævestøv og dårlig rengøring
 • Høj CO2-koncentration
 • Støj

Hvordan forbedrer træ indeklimaet?

 • Træ regulerer fugt og reducerer dermed også luftfugtigheden
 • Træ regulerer dermed temperaturen
 • Træ afgiver færre gasser og mindre svævestøv
 • Træ binder kulstof
 • Træ absorberer og binder lyd

Luftfugtighed

Bortset fra tobaksrøg er fugt og skimmelsvamp noget af det allerværste for indeklimaet. Personer, som bor i boliger med fugtproblemer, har hyppigere end andre gener som hoste, astma, bronkitis, luftvejsinfektioner og eksem. Mange melder også om symptomer som hovedpine, koncentrationsbesvær og træthed. Mest udsatte er små børn og personer, som allerede har udviklet sådanne gener.

Ideelt set skal luftfugtigheden indendørs ligge på mellem 20 og 40 procent. Er luftfugtigheden lavere, kan hud og luftveje irriteres, og er den højere, kan dette føre til kondens, fugtskader og skimmelsvamp. Desuden kan høj luftfugtighed føre til øget afgasning fra materialer samt højere forekomst af bakterier og husstøvmider, da disse yngler i fugtigt klima.

Fugtskader kan blandt andet skyldes:

 • vask og rengøring
 • madlavning
 • brusebade
 • lækager fra vinduer, tag eller jordgrund
 • fejl under opførelse af bygningen

Når vi ved, at der er en klar sammenhæng mellem fugt og luftvejssygdomme, bliver god ventilation afgørende.

For at udskifte den gamle, opbrugte luft må der ny luft ind. Opholder der sig mange mennesker på et lille område, skal der udluftes hyppigere.

Den bedste udluftning opnås ved gennemtræk, da dette effektivt renser luften. Det er bedre med gennemtræk i nogle minutter end langvarig udluftning fra et vindue på klem.

Træ regulerer fugt

Fugtig luft, som findes både indeni og udenfor en bygning, forsøger altid at udligne sig. Derfor foregår det konstant en luftvandring gennem tag og vægge. Når fugten vandrer igennem konstruktionen, kan den kondensere i isoleringen. Plastprodukter i tag eller vægge er derfor ingen fordelagtig løsning, da plasten vil hindre fugtvandringen og fastholde fugten inden i huset.

Brug af åndbart massivtræ i ydervæggene vil fjerne behovet for at tætne bygningen med plast indvendigt. Desuden optager og afgiver trefiberisolering* fugtighed i takt med omgivelserne, således at fugten ikke forbliver i isoleringen. Dette reducerer også risiciene for svamp og råd. Faktisk har træfiberisolering op til ti gange større evne end mineraluld til at optage, transportere og afgive fugt fra vægge og tag.

*Træfiberisolering er byggeisolering af naturligt træfiber fremstillet af gran.

Vidste du, at:

 • et menneske afgiver 40 gram vand pr. time?
 • tre ud af ti norske boliger har påviste fugtskader (2016)?

Temperatur

En passende indetemperatur er vigtig både for trivslen, ydeevnen og helbredet. Med store temperatursvingninger udendørs kan det imidlertid være lidt vanskeligt at regulere den indvendige temperatur. Mange lukker endvidere alle åbninger, når det er koldt, hvilket igen kan medføre utilstrækkelig udluftning.

Indetemperatur på 20 til 22°

For at bidrage til det bedst mulige indemiljø bør temperaturen ligge på mellem 20 og 22 grader, og på 14 til 16 grader i soveværelset.

For høje indetemperaturer kan føre til, at både afgasningen og forekomsterne af skimmelsvamp og mider forøges.

Træ regulerer temperaturen

Træ har en unik evne til at holde på varme: Træet optager varme fra omgivelserne, lagrer den og afgiver den igen efter behov. I praksis kan denne varmelagringskapacitet sammenlignes med effekten af en fedtstensovn, hvor varmen opbevares i stenen i timevis, efter at ilden er slukket.

Træfiberisolering dæmper temperatursvingningerne indendørs betragteligt bedre end anden isolering. Faktisk har træfiberisolering dobbelt så høj varmelagringskapacitet som mineraluld (glasuld og stenuld). Desuden tætner træfiberisolering godt rundt om vinduer, trækonstruktioner og dér, hvor anden isolering ikke når frem.

Forbrændingsgasser, svævestøv og rengøring

De fleste materialer, vi omgiver os med, indeholder giftige kemikalier eller tilsætningsstoffer, som afgives som partikler eller gasser. Disse kan være sundhedsskadelige, når vi indånder dem, eller når de kommer i kontakt med huden.

Et godt indeklima generelt vil reducere forekomsterne af gasser og svævestøv. Svævestøv er de allermindste partikler i ude- eller indeluften, og det er også de farligste. Svævestøvet indendørs kan blandt andet komme udefra, fra fyring og fra forureningskilder som for eksempel skimmelsvamp og bakterier.

Når vi hvert døgn indånder omtrent 15 liter luft, siger det næsten sig selv, at lav forekomst af gasser og svævestøv vil have en gunstig sundhedseffekt.

Sørg derfor for:

 • god ventilation, udluftning (forudsat, at luftkvaliteten ude er god) og aftræk
 • regelmæssig rengøring uden for megen fugtighed og ophvirvling af støv
 • materialer og produkter, som ikke afgiver sundhedsskadelige gasser

Træ reducerer sundhedsskadelige gasser og svævestøv

Valg af såkaldt lavemitterende materialer* vil bidrage til mindre forurenet indeluft.

Hunton-produkterne indeholder ingen prioriterede miljøgifte, eller andre relevante stoffer, i en mængde, som vurderes som miljø- eller sundhedsfarlig. Produkterne er bedømt til ikke at afgive partikler, gasser eller stråling, som har negativ indvirkning på indemiljøet, eller som har helbredsmæssig betydning.

Træ kan også, afhængigt af overfladebehandlingen, absorbere gasser som formaldehyd og NOx. Der kan altså ligge en sundhedsgevinst i at erstatte materialer og produkter, som afgiver giftige kemikalier og tilsætningsstoffer med materialer af træ.

Huntons produkter er godkendt af Astma- og allergiforbundet.

*Materialer, som afgiver mindre stråling og gas.

Æstetik

Vores omgivelser påvirker os, og opfattelsen af disse kan have stor betydning for vores indemiljø.

Træ opfattes som positivt

At opholde sig ude i naturen har beviseligt en positiv effekt på os. På samme måde kan brug af træ indendørs ha en gunstig psykologisk eftersom træmaterialerne ofte opleves som naturlige, harmoniske og indbydende. At vælge materialer af træ kan også være gunstigt for fysikken, fordi træet fjedrer, når vi går på det, og dermed er mindre belastende for kroppen.

Støj

Larm, når man skal slappe af, samtale, arbejde eller sove, er sjældent velkomment. Støj defineres som forurening og er ifølge Miljødirektoratet det miljøproblem, som rammer flest personer i Norge.

 • Ca. 20 decibel: Opleves som stille
 • Ca. 60 decibel: Normal samtale
 • Ca. 90 decibel: Bytrafik
 • Ca. 125 decibel: Smertegrænse

Træ dæmper lyd

Mange materialer, eksempelvis beton, kan lede lyd særdeles godt. Træ har derimod lydabsorberende kvaliteter. Specielt træfiber er velegnet til at dæmpe lyd. Yderligere lydisolering opnås med indblæst træfiberisolering, da denne tætner luftlommer og sprækker.

Læs mere om indeklima.

Anvendelsesområder

Hvor kan træfiberisolering anvendes?

 • Lofter
 • Etageadskillelser
 • Bjælkelag
 • Indvendige vægge
 • Skunke
 • Skråtag
 • Krybekælder
 • Gulve og meget mere.

Hvor kan træfiberisolering ikke anvendes?

 • Direkte ned mod jord
 • I bunden af hulmure i gamle huse
 • Hvis brandkonstruktionen ikke er ok

Isolering af hulmure, bjælkelag, lofter, vægge og meget mere

Vi tilbyder naturligvis alle former for efterisolering af din bolig. Vi isolerer krybekælder, skunke, hulmure, etageadskillelser/bjælkelag, lofter, vægge, tagkonstruktioner og meget mere. Vi er eksperter på vores felt, og er den førende virksomhed i Danmark inden for isolering med træfiber. Det kan du som kunde drage fordel af. Vi vejleder og rådgiver gerne dig, så du får den bedst mulige løsning til din bolig.